Villkor för SEXBLOGG.SE och BLOGG24-nätverket

ANVÄNDARVILLKOR

Detta avtal ingås mellan företaget Terabyte Nordic som tillhandahåller tjänsten (org.nr. 760918-XXXX) och personen (nedan ”medlemmen”) som startar ett medlemskap på bloggnätverket BLOGG24 (nedan ”nätverket”).
BLOGG24, nätverket, består av ett större antal tjänster (nedan ”bloggtjänster”) för publicering av bloggar, där alla omfattas av detta avtal. I dessa ingår i nuvarande stund följande domäner:
modeblogg.se, traningsblogg.se, politikblogg.se, politikerblogg.se, reseblogg, barnblogg.se, motionsblogg.se, fotbollsblogg.se, indrottsblogg.se, kattblogg.se, hundblogg.se, spelblogg.se, tradgardsblogg.se, musikblogg.se, motorblogg.se, sexblogg.se, erotikblogg.se, porrblogg.se, intimblogg.se, hastblogg.se, miljoblogg.se, fitnessblogg.se, cykelblogg.se, hockeyblogg.se, brollopsblogg.se, sexblogg.se, familjeblogg.se, familjblogg.se, jaktblogg.se, hemblogg.se, fiskeblogg.se, receptblogg.se, viktblogg.se, batblogg.se, seglarblogg.se.

A. Godkännande av Användarvillkoren

A.1 För användning av bloggtjänsterna måste personen vid ansökan om medlemskap hos nätverket och acceptera dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”). Villkoren anses godkända när personen har klickat och godkänt ”Jag har läst användarvillkoren och vill bli medlem”, samt blir medlem.

A.2 Personen måste vara minst 15 år för att ansöka om medlemskap i nätverket och använda bloggtjänsterna. Personer under 18 år måste ha målsmans tillstånd.

B. Medlemskap i nätverket

B.1 Bloggtjänsterna tillhandahåller vid medlemskapet en underdomän, ett bloggkonto i nätverket, utrymme för data och ett bloggverktyg för administration av bloggen. Ansvaret vilar på medlemmen att inte låta obehöriga få åtkomst åt kontot genom det skapade lösenordet, dvs. ansvarar för förvaring av lösenordet. Om förlust skulle upptäckas bör detta meddelas terabyte Nordic genom nätverket.

B.2 Medlemskapet i närverket kan inte överlåtas utan tillåtelse av Terabyte Nordic.

B.3 Medlem ansvarar för att hålla användaruppgifter, som e-post, uppdaterade och korrekta.

B.4 Det grundläggande medlemskapet är kostandsfritt. Annonseringsutrymme kan förkomma på bloggen, där nätverket har rätt att sätta ut annonser. Dessa kan även tillkomma i RSS-feeden. Det är inte tillåtet att påverka, dölja eller ta bort detta utrymme på något sätt.

C. Publicerat material och ansvar

C.1 Medlem ansvarar själv för de inlägg som medlemmen publicerar på sin blogg i nätverket (enligt Lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor och Lag 2005:315 samt Lag 2010:401). Medlemmen ansvarar för uppsikt över och innehållet i de kommentarer som besökare lämnar och som godkänns av medlem, aktivt eller genom att inte moderera kommentarerna. Både medlemmens egna inlägg/sidor och besökares kommentarer anses utgöra publicerat material (”publicerat material”).

C.2 Terabyte Nordic granskar inte publicerat material och kan inte hållas ansvarigt för innehållet i detta publicerat material.

C.3 Publicerat Material skall vara förenligt med god sed och får inte vara/innehålla

– stötande, kränkande, hotfullt, våldsamt, innehålla uppviglande material,
– innehålla hets mot folkgrupp, rasistiska utspel,
– uppmana till eller utgöra brottsligt handling enligt svensk lag,
– strida mot PUL, förtala eller göra intrång i andra människors privatliv,
– innehålla distribution, försäljning av stöldgods, olaga preparat, sexuella tjänster, pyramidspel, olagliga erbjudanden, distribution eller visning av upphovsskyddade material,
– material innehållande barnpornografibrott,
– sprida eller länka till virus, skadliga koder, spam mm..

C.4 Publicerat material kan närsomhelst bli granskat av Terabyte Nordic, tas bort, begränsas och ändras om material bryter mot de regler uppsatta i Användarvillkoren.

C.5 Allt Publicerat Material skall vara på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Enligt lagen (1998:12) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) har Terabyte Nordic en skyldighet att ta bort sådant publicerat material som strider mot lagen. Terabyte Nordic har även skyldighet att polisanmäla misstänkt publicerat material som strider mot svenska lagen och kan innehålla spår av brottslig handling.

C.6 Om publicerat material skulle orsaka skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av innehåll eller annars, är medlem skyldig att hålla Terabyte Nordic och samarbetspartners till Terabyte Nordic skadeslösa.

C.7 Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Terabyte Nordic, under inställningarna ”Ta Bort Konto” varpå hela medlemskapet inklusive aktiva bloggar raderas. Medlem kan även endast radera själva bloggen/bloggar genom administrationsgränssnittet och ”Radera webbplats”. Ett avslutat medlemskap och den kopplade e-posten till denna kan inte återanvändas förrän tidigast sex (6) månader efter att medlemskapet har avslutats.

C.8 Medlemskapet får ej användas i annat syfte än att uppdatera och underhålla en aktiv blogg. Det är t.ex. inte tillåtet att använda bloggtjänsterna endast som lagringsplats för bilder eller annan mediematerial. Det är ej heller tillåtet att använda bloggtjänsterna och nätverket för att skapa konstgjord trafik för sökmotoroptimeringssyften.

C.9 Medlemskapet får ej användas i syfte att systematiskt publicera dolt och öppet annonsmaterial, sponsrade inlägg för specifika tjänster/företag, annonseringskluster, samt endast publicera material för affiliate-nätverk.

C.10 Terabyte Nordic har rätt att återpublicera publicerat material på egna tjänster/sidor som drivs av Terabyte Nordic i syfte att marknadsföra bloggnätverket och enskilda bloggar. Genom publicering av material, som text och media godkänner medlemen detta, men fortfarande själv äger upphovsrätten till det publicerade materialet.

C.11 Terabyte Nordic har rätt att säga upp en medlems medlemskap till omedelbart upphörande om publicerat material eller av medlemmen publicerade annonser på bloggtjänsterna strider mot vad som anges under punkten C ovan eller om medlemmen i övrigt bryter mot något väsentligt villkor i dessa Användarvillkor.

D. Behandling av personuppgifter

D.1 Terabyte Nordic lagrar och behandlar nödvändiga medlems personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av bloggtjänsterna, samt för att kunna komma i kontakt med medlemmen.

D.2 Bloggtjänsterna använder sig av cookies, både som lagras på servern och på medlemmens dator, för att kunna erhålla information om användandet av tjänsterna och för att kunna tillhandahålla smidigare användning, t.ex. inloggning.

D.3 En ansökan om medlemskap samt godkännande av dessa Användarvillkoren, samtycker den sökande att personuppgifterna får behandlas och lagras av Terabyte Nordic. Detta sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

D.4 Medlem har rätt till att begära ut vilka personuppgifter som lagrats hos bloggtjänsterna.

D.5 Bloggtjänsternas nyhetsbrev skickas endast ut till medlemmar som godkänt detta. Nyhetsbreven innehåller en avregistreringslänk.

D.6 Terabyte Nordic förbehåller sig rätten att kontakta medlemmen i syfte att informera om viktiga och väsentliga ändringar i tjänsterna och dess administration, viktig information sin inte är marknadsföring.

D.7 Bloggtjänsterna och dess ägare sprider inte uppgifterna om medlemmar eller innehåll till tredjepart och utomstående. Inga personuppgifter säljs till tredje part.

E. Ändring av tjänsten

E.1 Terabyte Nordic har rätten att flytta, ändra hela eller delar av konton, neka kundtjänsten som tar upp för mycket resurser, bandbredd eller utrymme.

E.2 Terabyte Nordic har rätten att upphöra med utveckling av funktioner och driften av bloggtjänsterna.

E.3 Terabyte Nordic har rätten att modifiera, ändra, radera hela eller delar av konton, innehåll, media utan att behöva motivera detta för medlemmen, om dessa delar bryter mot dessa Användarvillkoren.

E.4 Terabyte Nordic har rätten att blockera, stänga av besökare eller medlemmar som bryter mot Användarvillkoren eller den svenska lagen.

E.5 Terabyte Nordic har rätten att inaktivera, avaktivera och även radera medlemmar som inte varit aktiva under en period av 6 månader.

F. Ansvarsbegränsning av tjänsten

F.1 Terabyte Nordic strävar efter att bloggtjänsterna skall fungera felfritt, ha låg nertid, vara fria från tekniska fel, virus och spam, men kan inte garantera detta gentemot medlemmen. Bloggtjänsterna och dess funktioner kan vara ur funktion, utan att ersättning för detta kan krävas. Terabyte Nordic lämnar inga garantier avseende bloggtjänsternas tillgänglighet, funktion, användbarhet, lagring av uppgifter, säkerhetskopior eller annan säkerhet.
F.2 Terabyte Nordic ansvarar inte för några direkt eller indirekta skador som orsakas av medlemskapet eller bloggtjänsterna, som inte orsakats av grov oaktsamhet och uppsåtligt agerande.
F.3 Terabyte Nordic ansvarar inte för obehörig åtkomst till medlems konto, blogg eller användaruppgifter eller för obehörig ändring av publicerat material.

G. Tvister

G.1 Svensk lag är tillämplig på dessa Användarvillkor. Tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall prövas av svensk allmän domstol.

H. Uppdatering av användarvillkoren

H.1 Terabyte Nordic är berättigat och har full rätt att när som helst ändra Användarvillkoren i delar eller i sin helhet. Sådana ändringar skall meddelas inom rimlig tid med hänvisning till den nya versionen av Användarvillkoren.

Dessa användarvillkor uppdaterades 2018-03-23 och har version 1.1.